Denizli Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
17-01-2022
 52  Diğer Konular  2  İlimizde kurulacak olan Denizli Bilim Merkezi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sergisi’nin görsel ve uygulamalı anlatımı için hazırlanacak cihazların araştırılması ve incelemelerinin yapılması için 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti (Çekya) Pilsen (Plzen) şehrinde bulunan Techmania Bilim Merkezi’nde yapılmış olan araştırma ve incelemeler sonucunda tanzim edilen rapor, 17/01/2022 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
17-01-2022
 51  Seçim  2  Denetim Komisyonuna: Mustafa Horzum, Mehmet Gülbaş, Abdullah Kandemir, Ramazan Ekiz ve Himmet Kaynak üye olarak 17/01/2022 tarihinde seçilmişlerdir.  
17-01-2022
 50  Seçim  2   a) Geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve yağlı güreş sporunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla: Belediyemizin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olarak katılmasına, ekte yer alan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğü’nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin ‘o’ bendi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince kabulüne, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. b) Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere asıl üye olarak: Şükrü Yalçın, Oğuzhan Sözkesen, Mutlu Gürkaynak ve Özkan Yeniay, yedek üye olarak da: Ahmet Öztürk ve Sadık Serter, Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere 17/01/2022 tarihinde seçilmişlerdir.  
17-01-2022
 49  Tarifeler  2  Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Jeotermal Akışkanın Kullanım Bedeli (Kdv Hariç)” başlığı altında düzenlenen Belediyemizce jeotermal akışkan sağlanan ve bu akışkanının tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerler ile Belediyemizce doğrudan jeotermal akışkan sağlanmayan ancak belediyemizin ruhsatlı sahasından temin ettikleri/edilen jeotermal akışkanı kullanan tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerlere ilişkin tarifede: jeotermal akışkanın dağıtımı ve depolanmasına ilişkin hatların yapılacağı hususu gözetilerek değişiklik yapılmasına işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 48  Mali Konular  2  5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 31’inci maddesi uyarınca: toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen işyerlerinin 2022 yılı teminat tutarının, aylık kira bedeli 1.702,00 TL olan 65 adet işyeri için yıllık 20.424,00 TL (1.702,00 x 12), aylık kira bedeli 2.010,00 TL olan 2 adet işyeri için yıllık 24.120,00 TL (2.010,00 x 12), aylık kira bedeli 3.574,00 TL olan 1 adet işyeri için yıllık 42.888,00 TL (3.574,00 x 12) olarak belirlenmesine: ayrıca 2022 yılı içerisinde yeni kiraya verilecek işyerlerinden 1 (bir) yıllık kira bedeli tutarında teminat alınmasına, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 47  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi norm kadrolarında boş bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfı’nda Avukat, Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda Psikolog, Sağlık Memuru ve Veteriner Hekim, Teknik Hizmetler Sınıfı’nda Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Programcı, Kimyager, Ekonomist, Sosyolog, Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Tekniker ve Teknisyen, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda Eğitmen kadroları karşılık gösterilerek: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 21'inci maddesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 06/01/2022 tarihli ve 3 no.lu Genelgesi'ne istinaden: 2022 yılında, ekte yer alan cetvelde belirtilen kadrolara karşılık, yine ekli cetvelde belirtilen aylık net ücretlerle sözleşmeli personel çalıştırılmasına, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 46  Tarifeler  2  Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Ulaşım Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Yolcu Terminali İle İlgili Ücretler”de, 31/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ’i doğrultusunda değişiklik yapılmasına işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 45  Diğer Konular  2  Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere: Denizli ili, Güney ilçesi, Çamrak Mahallesi’nde bulunan 418,86 m² yüzölçümlü 115 ada 25 parsel sayılı taşınmazın satın alınmasına ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 44  İmar konuları  2  Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke ve Kabaağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekke Mahallesi, 101 ada, 61 no.lu parsel ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20841161 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlatılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 43  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun Selcen Mahallesi, 170 ada, 4 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20912551 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı ilavesi ve değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı ve İmalathane Tesis Alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 42  İmar konuları  2  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2021 tarihli ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, 380 ada, 4 no.lu parselde bulunan tescilli taşınmazın koruma alanında kalan parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20219289 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 17 sayılı kararının onanması talebine ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 41  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 410 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20915332 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen yükseklik belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 40  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20417832 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/14 sayılı kararıyla kabul edilen, yapılaşma şartları ve plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 39  İmar konuları  2  Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 374 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20239142 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Güney Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 2022/9 sayılı kararı ile kabul edilen Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 38  İmar konuları  2  Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 2091 no.lu parselin kuzeyinde bulunan alanda hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20168832 ve UİP-20435389 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 37  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,415 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/16 sayılı kararıyla kabul edilen, tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi şartıyla uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 29 ret oya karşılık, 35 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 17/01/2022 tarihinde karar verildi.  
17-01-2022
 36  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D02A1A pafta, 199 ada 3 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20507834 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 18 sayılı kararıyla kabul edilen, ‘Trafo Alanı’nın taşınması ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 35  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/15 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20673017 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/15 sayılı kararıyla kabul edilen, yapılaşma şartları ve plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 34  İmar konuları  2  Denizli Biyogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne vekaleten Selma Kısa’nın, Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Dereçiftlik Mahallesi, 120 ada 59 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20914517 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlatılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan hükmü değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 33  İmar konuları  2  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 188 sayılı kararıyla kabul edilen, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, 155 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 27/11/2020 tarihli ve 2020/1436 Esas 2020/949 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20136742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 32  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 693 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20836714 ve UİP-20277234 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 31  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20979205 ve UİP-20513071 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 30  İmar konuları  2  Güney Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda: Denizli ili, Güney ilçesi, Hamidiye Mahallesi, seyrek yoğunlukta mevcut konut alanı (kırsal) ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20516887 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 29  İmar konuları  2  Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Serhan Doğan Korkmaz'ın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 155 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20100662 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinden 17/01/2022 tarih ve 4435 sayılı dilekçe ile vazgeçtiğinden karar almaya gerek olmadığına, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 28  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Koçak Mahallesi, 159 ada, 298, 302, 363 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20793024 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen tarım ve hayvancılık tesis alanı ile ilgili 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı, plan notları ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 27  Tarifeler  2  Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” başlığı altında yer alan “Asfaltlama Ücreti”nde değişiklik yapılmasına işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-01-2022
 26  Mali Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci ve 52’nci maddesi ile 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekli K Cetveli gereğince: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), 01/01/2022 – 31/12/2022 dönemi arasında 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık maktu mesai ücreti ödenmesine, söz konusu ücretin brüt 667,00 TL olmasına, işaretle oylama neticesinde 17/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 25  Diğer Konular  1  Geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve yağlı güreş sporunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla: Belediyemizin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olarak katılması, ekte yer alan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğü’nün kabulü hususunun, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 24  Diğer Konular  1  Belediyemizin 2022 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Jeotermal Akışkanın Kullanım Bedeli (Kdv Hariç)” başlığı altında düzenlenen Belediyemizce jeotermal akışkan sağlanan ve bu akışkanının tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerler ile Belediyemizce doğrudan jeotermal akışkan sağlanmayan ancak belediyemizin ruhsatlı sahasından temin ettikleri/edilen jeotermal akışkanı kullanan tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerlere ilişkin tarifede: jeotermal akışkanın dağıtımı ve depolanmasına ilişkin hatların yapılacağı hususu gözetilerek değişiklik yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 23  Mali Konular  1  5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 31’inci maddesi uyarınca: toptancı halinde faaliyet gösterenlerden 2022 yılı için alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 22  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 21’inci maddesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06/01/2022 tarihli ve 3 no.lu Genelgesi’ne istinaden: 2022 yılında, ekte yer alan cetvelde belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve çalıştırılacak sözleşmeli personelin aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 21  Tarifeler  1  Belediyemizin 2022 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Ulaşım Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Yolcu Terminali İle İlgili Ücretler”de, 31/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ’i doğrultusunda değişiklik yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 20  Diğer Konular  1  Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere: İlimiz Güney ilçesi, Çamrak Mahallesi'nde bulunan, 418,86 m² yüzölçümlü 115 ada 25 parsel sayılı taşınmazın satın alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 19  İmar konuları  1  Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Sarayköy ilçesi, Tekke ve Kabaağaç Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekke Mahallesi, 101 ada 61 no.lu parsel ve çevresini kapsayan Jeotermal Kaynaklı Enerji Üretim Alanına Yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 18  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun Selcen Mahallesi, 170 ada 4 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20432125 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 17  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli, 128 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2021 tarihli, 490 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, 380 ada 4 no.lu parselde bulunan tescilli taşınmazın koruma alanında kalan parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20219289 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 17 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 16  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 410 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20915332 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 15  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20417837 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 14  İmar konuları  1  Güney Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen: Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 374 ada 19 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20239142 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 13  İmar konuları  1  Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda: tapunun Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 2091 no.lu parselin kuzeyinde bulunan alanda 7343 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen maddeler doğrultusunda çocuk teslim mekanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 12  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada 1 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,415 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 11  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi Mahallesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D02A1A pafta, 199 ada 3 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20507834 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 10  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/15 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20673017 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 9  İmar konuları  1  Denizli Biyogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne vekaleten Selma Kısa’nın: Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada 59 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 8  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 188 sayılı kararıyla kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 27/11/2020 tarihli ve 2020/1436 Esas 2020/949 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20136742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 7  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 693 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20836714 ve UİP-20277234 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itirazın, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 6  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20979205 ve UİP-20513071 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 5  İmar konuları  1  Güney Belediye Başkanlığının: Denizli ili, Güney ilçesi, Hamidiye Mahallesi, kırsal yerleşme alanı ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 4  İmar konuları  1  Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Serhan Doğan Korkmaz'ın: tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 3  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Koçak Mahallesi 159 ada 298, 302, 363 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20191770 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 2  Tarifeler  1  Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” başlığı altında yer alan “Asfaltlama Ücreti”nde ekteki tablo doğrultusunda değişiklik yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-01-2022
 1  Mali Konular  1  Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa