Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 163430 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
12-06-2017
 663  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy Mahallesi, 1221 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,261 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan notlarını: Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 1051 sayılı kararını kapsayan uygulama imar planı değişikliği kapsamında, bahse konu 1221 no.lu parselinde içinde bulunduğu alanla ilgili 18. madde uygulama çalışması yapılacağından dolayı değiştirerek, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki haliyle kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 662  İmar konuları  2  Denizli ili, Baklan ilçesinde, 50L-1B, 50L-1C, 50L-1D, 50L-4A, 50L-4B, 50L-4C, 50L-4D no.lu imar paftalarında hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-10704,8 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Baklan Belediye Başkanlığının 06/03/2017 tarih ve 9 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu, plan değişikliğinde çekme mesafesi önerilmemiş olan 1 ve 2 no.lu değişiklikteki trafo alanlarına 5 metre çekme mesafelerinin plan değişikliğine işlenmesi, 3 no.lu değişiklikte yaya yolundan 2 metre çekme mesafesinin imar planına işlenmesi, 14 no.lu değişiklikte 7 metre yaya yolundan 3 metre çekme mesafesinin imar planına işlenmesi şeklinde, 10 ve 11 no.lu değişikliklerde önerilen trafo alanlarının birbirine yakın olması nedeniyle birleştirilerek ‘Rekreasyon Eğlence ve Oyun Alanı’ olarak planlı alanın kuzeybatısında planlanması şeklinde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 661  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 7993 ada 1 no.lu (11.228,73 m²) parselin, belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Merkezefendi Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 660  Mali Konular  2  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün “Çameli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” için İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı 311.000,00 TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 659  Mali Konular  2  Tavas Belediye Meclisinin 08/06/2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen Tavas Belediyesinin 2017 mali yılı ek ödeneğinin, 46.20.22.23 Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.6.1.01 Yedek Ödenekler tertibinde bulunan toplam 250.000,00 TL ödeneğin düşülerek, bu ödeneğin 46.20.22.10 Fen İşleri Müdürlüğü 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri koduna eklenmesini ve buna göre Tavas Belediyesinin 2017 mali yılı ek ödeneğini 7.000.000,00 TL (yedimilyonTL) olarak uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 37 nci maddeleri gereğince, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 658  Diğer Konular  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 7919 ada 4 no.lu (18.717,26 m²) parselde bulunan 12750/935863 (255,00 m²) ve 5 no.lu (12.241,74 m²) parselde bulunan 230737/612087 (4.614,74 m²) Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı adına kayıtlı hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 7990 ada 1 no.lu (9.000,68 m²) parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre miktar ve bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı başabaş takas edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 657  Diğer Konular  2  Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün, Denizli ili, Çivril Şubesi Aşevi’nde kullanılmak üzere ekte belirtilen mutfak ekipmanlarının temin edilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 656  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 7993 ada 1 no.lu (11.228,73 m²) parselin belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Merkezefendi Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 655  Mali Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesinin, bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı “Çameli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” için 311.000,00 TL ek krediye garanti vermesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 654  Mali Konular  2  Tavas Belediye Meclisinin 08/06/2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen 2017 yılı ek ödeneğinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 653  Diğer Konular  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 7919 ada 4 no.lu (18.717,26 m²) parselde bulunan 12750/935863 (255,00 m²) ve 5 no.lu (12.241,74 m²) parselde bulunan 230737/612087 (4.614,74 m²) Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı adına kayıtlı hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 7990 ada 1 no.lu (9.000,68 m²) parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre miktar ve bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı başabaş takas edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 652  Diğer Konular  2  Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Çivril Şubesinin mutfak ekipmanları talebinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 651  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13, 14 ve 15 inci maddelerine istinaden: hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden, seyahat engeli olmayan 50 (elli) yaş ve üzeri bay-bayan ile Belediyemiz tarafından belirlenen kişilerin: Türk Milleti’nin kahramanlık destanı yazdığı birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği olan ecdadımızın büyük zaferlerle koruduğu toprakları ve şehitlerimizi ziyaret edebilmeleri için Çanakkale’yi ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış tarihi kentimiz Bursa’daki tarihi ve kültürel yapıları daha iyi tanımaları amacı ile bir gece konaklamalı, iki günlük Bursa-Çanakkale illerine “Tarihi ve Kültürel Temelli Gezi” (ulaşım, konaklama, rehber ve yemek hizmeti) işlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 650  Mali Konular  2  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen ve toplam 50.000.000,00 TL olarak tespit edilen Merkezefendi Belediyesinin 2017 mali yılı ek ödeneğinin, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 37 nci maddeleri gereğince, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 649  Tarifeler  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde yer alan: Antik Havuz Akışkanın Kullanım Bedeli (KDV hariç) kişi başına ifadelerinin: "Antik Havuz m³ birim fiyatının" 2015 yılı için 0,70 TL, 2016 yılı için 0,75 TL ve 2017 yılı için 0,79 TL olarak değiştirilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 648  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 332 ada 7 ve 8 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,266 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14 çekimser oya karşılık, 53 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/06/2017 tarihinde karar verildi.  
12-06-2017
 647  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,449 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/233 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 646  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/228 sayılı kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 645  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A17C pafta, 228, 232, 239 ve 242 no.lu parsellerin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 hektar alanı kapsayan bölgede, Küçük Sanayi Alanları kurulabilmesi amacıyla hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,117 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 644  İmar konuları  2  Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 4549 ada 15 ve 24 no.lu parsellerde kitlenin düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,452 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/237 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 643  İmar konuları  2  Denizli ili, Sarayköy ilçesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26905 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan revizyonuna ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi koşuluyla uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 642  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, M22A20C1B – M22A20C2A – M22A20C2B – M22A20B3D pafta, 202 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-26669 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/227 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 641  İmar konuları  2  Tapuda Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 445 ada 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,265 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi koşuluyla Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 640  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP: 23447,1 ve UİP: 23449,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresi koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 639  İmar konuları  2  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5895 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada 1 no.lu parseli ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,450 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/225 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüş vermesi koşuluyla Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 638  İmar konuları  2  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararında sehven “259 ada, 3-4 no.lu parseller tevhide tabidir.” şeklinde yazılan ibarenin meclis kararından çıkarılarak tashih edilmesini ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 548 sayılı kararının da bu karara istinaden tashih edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 637  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/226 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 426 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,430 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/226 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 636  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Şemikler Mahallesi, 217 ada 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,267 PİN Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Başkanlığının 05/05/2017 tarih ve 115 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu: 217 ada 2 ve 3 no.lu parselin plan değişikliği sonucu oluşacak parsel için önerilen 3 metre yan bahçe mesafesinin “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinde” “Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir”, “Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) metredir”, “Yan ve arka bahçe mesafeleri: tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) metre artırılır” hükmüne uymadığı görüldüğünden yan bahçe mesafesini mevzuata uygun olarak 3.50 metre olacak şekilde değiştirerek, değiştirildiği şekli ile uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 635  İmar konuları  2  Urhan Boya Terbiye Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin, Pamukkale ilçesi, Kaleköy Mahallesi, 115 ada 3 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,105 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 634  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/02/2017 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,25 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Aşağı, Yukarı, Çamlık, Yeni Mahalle ile Pınaryazı Mahallelerini kapsayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Acıpayam Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 102 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 633  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/236 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 424 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,433 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/236 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 632  İmar konuları  2  Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi, 3129 ve 4710 parsellerle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7146,1 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 05/06/2017 tarih ve 105 sayılı Acıpayam Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 631  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararı ile Nisan ayında Pamukkale Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek askıya çıkarılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,431 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 630  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi sınırları içerisinde 1020 ada 1 no.lu parsel, 1021 ada 1 no.lu parsel ve 1022 ada 1 no.lu parsellerin bulunduğu alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26906,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğine ilişkin, hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 629  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 552 sayılı kararında “5074” olarak yazılan ada numarasının “5754” şeklinde düzenlenmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 628  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 549 sayılı kararında geçen: “Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı” ifadesinin “Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı” şeklinde düzenlenmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 627  İmar konuları  2  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 368-369 ve 370 adalar ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,440 plan işlem numaralı plan revizyonunun onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/191 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüş vermesi koşuluyla Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 626  İmar konuları  2  Denizli ili, Buldan ilçesi, Yeni Mahalle, 357 ada 20 no.lu parsel ve çevresinde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15962,7 ve UİP-3821,12 numaralı plan değişikliğine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 625  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 545 sayılı kararında “15/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı” şeklinde geçen ifadelerin “16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı” olacak şekilde: “15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı” şeklinde geçen ifadelerin “16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı” olacak şekilde düzenlenmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 624  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahalle, tapunun N22b-7b-3a ve N22b-7b-3b paftaları, 731 ada 2 parsel, 738 ada 1 parsel ve 711 ada 2-3 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-3135,24 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 623  İmar konuları  2  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Serinhisar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 21 no.lu plan notu ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,7 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükmünün: tüm Serinhisar ilçesinde bulunan okul, ilkokul, lise, meslek lisesi ve eğitim tesislerini kapsamakta olduğu ancak bu konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden herhangi bir görüş alınmadığından dolayı değiştirerek, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki haliyle kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 622  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Çamlık Mahallesi, 27.28.K pafta, 22 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-3135,23 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 621  İmar konuları  2  Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazı, “Bahse konu alanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 384 sayılı kararı öncesinde Konut Alanı olarak planlı olduğundan, 443 adanın Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak değiştirilmesinin herhangi bir yoğunluk artışı yaratmadığından dolayı kabul ederek” söz konusu Ticaret-Turizm Alanı olarak planlı olan 443 adanın Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 620  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 38 ada 74 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,7 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu, söz konusu alanın etrafındaki imar adaları dikkate alınarak plan değişikliği yapılan alanda bulunan Gelişme Konut Alanlarında Ençok=6 Kat olan yüksekliğin Ençok=5 Kat olacak şekilde düzenlenmesini ve TAKS=0.30 ifadesini ‘TAKS=0.20'yi geçemez’ şeklinde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 619  İmar konuları  2  Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 237 ada 5 no.lu parselin batısındaki cami alanı ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,443 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/208 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini, 7 metrelik yaya yolunun 3 metreye düşürülmesinin yolun devamlılığının sağlanması açısından uygun olmayacağı görüldüğünden, 7 metrelik yol yeniden düzenlenecek şekilde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 618  İmar konuları  2  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Buldan ilçesi, Bozalan Mahallesi, 155 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26800 ve UİP-26801 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planının onanmasına ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 617  İmar konuları  2  Tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Gazanyolu mevkii, M22c21b2a pafta, 950 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,15 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 08/05/2017 tarih ve 87 sayılı Serinhisar Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 616  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 3-4-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,444 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 04/05/2017 tarih ve 2017/196 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini, kütlelerin plana işlenmesi şeklinde değiştirilmesi ve parsellerde mağduriyetin giderilmesi için: 1.“Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda: mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş haliyle) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden emsal, TAKS-KAKS alanları ile çıkmalar eski parsel sınırına göre korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola sıfır oluşacak olan yapı kütlelerinde kapalı ve açık çıkma hakları kiriş altı minimum 4,5 metredir. 2. Mevcut ruhsatlı binalara ait kazanılmış haklar, yola terk yapılacak cephede var olan mülkiyetine uygun yapılmış ön bahçe duvarının da bina yapılıncaya kadar hakkı saklı kalır.” şeklinde plan notunun ilave edilmesiyle değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 615  İmar konuları  2  Tapunun Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mahallesi, Kabaçam mevkii, 49L1B-50L4 pafta, 128 ada 8-9 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3374,7 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 05/05/2017 tarih ve 33 sayılı Kale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunu, çıkmaz sokak tarafından 4 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye çıkarılıp herhangi bir yoğunluk artışına sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ile değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 614  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3718 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,445 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 04/05/2017 tarih 2017/195 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini, trafik sirkülasyonunun daha rahat sağlanabilmesi için 3718 ada 1 no.lu parselin köşesinin kırılarak, 1 ve 2 no.lu parsellerin ön bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenerek mağduriyetin giderilmesi için: 1.“Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda: mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş haliyle) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden emsal, TAKS-KAKS alanları ile çıkmalar eski parsel sınırına göre korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola sıfır oluşacak olan yapı kütlelerinde kapalı ve açık çıkma hakları kiriş altı minimum 4,5 metredir. 2. Mevcut ruhsatlı binalara ait kazanılmış haklar, yola terk yapılacak cephede var olan mülkiyetine uygun yapılmış ön bahçe duvarının da bina yapılıncaya kadar hakkı saklı kalır.’ şeklinde plan notunun ilave edilmesiyle değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 613  İmar konuları  2  Tapuda Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, 294 ada 12 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,16 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 612  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisli Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 30 ada 5 no.lu ve 44 ada 14 no.lu parsellerde yer alan Çal Kent Ormanı Mesire Alanı içerisindeki tesislerin aylık 500,00 TL + KDV ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 231 ada 2 no.lu parsel üzerinde yer alan kapalı yüzme havuzu içerisindeki kafeterya ve parkın, aylık 1.000,00 TL + KDV bedelle, 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 611  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Laodikeia ve Pamukkale yol güzergahında yer alan Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6610 ada 1 no.lu ve 6591 ada 1 no.lu parsellerde yapılacak akvaryum ve diğer tesislerinin, ülkemiz ve Denizlimiz turizmine katkı sağlaması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine ve 2886 sayılı Yasa’nın 64 üncü maddesine göre Belediyemizce hazırlanan ekli avan, konsept projeye uygun olarak, 6610 ada 1 no.lu parsel, 6591 ada 1 no.lu parsel ve yapılacak çevre düzenlemesi ile birlikte toplam 73.000,00 m²’lik alanın 25 (yirmibeş) yıllığına kiraya verilmesine ve bu hususta Encümene yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14 çekimser oya karşılık, 53 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/06/2017 tarihinde karar verildi.  
12-06-2017
 610  Tarifeler  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 1409 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemizin 2017 yılı Ücret Tarifesinde yer alan: Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ilgili “Yolcu Terminali Ücret Tarifesi” bölümündeki: ifadelerin 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla değiştirilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 609  Diğer Konular  2  Denizli il sınırlarındaki Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollar üzerine EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kurulmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (a) bendine göre Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-06-2017
 608  Mali Konular  2  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan: Merkezefendi, Tavas, Çardak ve Serinhisar ilçeleri ile Aşağışamlı ve Uzunpınar Mahallelerinde sıcak asfalt ve kilit parke yapılması işlerine ait ihalelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 80, 2018 yılı için % 20 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 607  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13, 14 ve 15 inci maddelerine istinaden, hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden, seyahat engeli olmayan, 50 (elli) yaş ve üzeri bay-bayan ile Belediyemiz tarafından belirlenen kişilerin: Türk Milleti’nin kahramanlık destanı yazdığı birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği olan ecdadımızın büyük zaferlerle koruduğu toprakları ve şehitlerimizi ziyaret edebilmeleri için Çanakkale’yi ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış tarihi kentimiz Bursa’daki tarihi ve kültürel yapıları daha iyi tanımaları amacı ile bir gece konaklamalı, iki günlük (Bursa-Çanakkale) illerine “Tarihi ve Kültürel Temelli Gezi” (ulaşım, konaklama, rehber ve yemek hizmeti) işlerinin Belediye bütçesinden karşılanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 606  Mali Konular  1  Merkezefendi Belediyesinin 05/06/2017 tarih ve 111 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2017 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine göre görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 605  Tarifeler  1  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hierapolis Örenyeri’nde bulunan Antik Havuz jeotermal akışkan kullanım bedelinin, Denizli İdare Mahkemesinin 10/05/2017 tarihli 2016/728 Esas ve 2017/979 numaralı kararında belirtildiği şekilde metreküp birim cinsinden hesaplanabilmesi için, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015, 2016 ve 2017 yılları ücret tarifelerinde değişiklik yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 604  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 332 ada 7 ve 8 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,266 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 603  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/233 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,449 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 602  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/228 sayılı kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 601  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A17C pafta, 228, 232, 239 ve 242 no.lu parsellerin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 hektar alanı kapsayan bölgede, “4. Küçük Sanayi Sitesi” kurulabilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 600  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih, 2017/237 sayılı kararıyla kabul edilen: İstiklal Mahallesi, 4549 ada 15 ve 24 no.lu parsellerde kitlenin düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,452 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 599  İmar konuları  1  Denizli ili, Sarayköy ilçesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 598  İmar konuları  1  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 7828 ada 1 ve 2 no.lu, 7829 ada 1 no.lu ve 7830 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 597  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/227 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, M22A20C1B–M22A20C2A–M22A20C2B– M22A20B3D pafta, 202 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-26669 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 596  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin, 05/06/2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 445 ada 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,265 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 595  İmar konuları  1  Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-23447,1 ve UİP-23449,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 594  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/225 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,450 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 593  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/229 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararında sehven yazılan “259 ada, 3-4 no.lu parseller tevhide tabidir.” plan hükmünün meclis kararından çıkarılarak tashih edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 592  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 2017/226 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 591  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Başkanlığının, 05/05/2017 tarih ve 115 sayılı meclis kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Şemikler Mahallesi, 217 ada 2 ve 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,267 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 590  İmar konuları  1  Urhan Boya Terbiye Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin, Pamukkale ilçesi, Kaleköy Mahallesi, 115 ada 3 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 589  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile Acıpayam Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarih ve 11 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/02/2017 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, Aşağı, Yukarı, Çamlık, Yeni Mahalle ile Pınaryazı Mahallelerini kapsayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 588  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/236 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 587  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen: Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi, 3129 ve 4710 parsellerle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7146,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 586  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararı ile Nisan ayında Pamukkale Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek askıya çıkarılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,431 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 585  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesinde bulunan, Maliye Hazinesi ile Acıpayam Belediyesine ait 1020 ada 1 no.lu parsel, 1021 ada 1 no.lu parsel ve 1022 ada 1 no.lu parsellerin bulunduğu alanlar ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 584  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Ahkan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda: “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar” şeklinde belirtilen bölgede kalan, muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 583  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 552 sayılı kararının tashihi hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 582  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 549 sayılı kararının tashihi hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 581  İmar konuları  1  Mustafa KILIÇ'ın: tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Duacılı Mahallesi, 565-566 ve 567 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı “Ticaret+Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 580  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/191 sayılı kararıyla kabul edilen: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1832 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Laodikeia Antik Kenti Nekropol Alanı ve Doğu Yolu sınırları içerisinde kalan Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 368-369 ve 370 adalar ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,440 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 579  İmar konuları  1  Denizli ili, Buldan ilçesi, Yeni Mahalle, 357 ada 20 parsel ve çevresinde hazırlanan “Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 578  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih ve 545 sayılı kararının tashihi hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 577  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahalle, tapunun N22b-7b-3a ve N22b-7b-3b paftaları, 731 ada 2 parsel, 738 ada 1 parsel ve 711 ada 2-3 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 576  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Serinhisar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 21 no.lu plan notu ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 575  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Çamlık Mahallesi, 27.28.K pafta, 22 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 574  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 384 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 573  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 38 ada 74 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 572  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/208 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 237 ada 5 no.lu parselin batısındaki cami alanı ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,443 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 571  İmar konuları  1  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Buldan ilçesi, Bozalan Mahallesi, 155 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 570  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/198 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 261 ve 262 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,448 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 569  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen: tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Gazanyolu mevkii, M22c21b2a pafta, 950 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 568  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/196 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 3-4-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,444 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 567  İmar konuları  1  Kale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen: tapunun Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mahallesi, Kabaçam mevkii, 49L1B-50L4 pafta, 128 ada 8-9 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3374,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 566  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/195 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3718 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,445 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 565  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Pınarcık Mahallesi (tapuda Kızılhisar Mahallesi) 294 ada 12 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 564  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisli Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 30 ada 5 no.lu (20.708,00 m²) ve 44 ada 14 no.lu (17.343,00 m²) parsellerde yer alan Çal Kent Ormanı Mesire Alanı içerisindeki tesislerin ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 231 ada 2 no.lu (27.490,00 m²) parsel üzerinde yer alan kapalı yüzme havuzu içerisindeki kafeterya ve parkın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 563  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Laodikya ve Pamukkale yol güzergahında yer alan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6610 ada 1 no.lu (9.112,00 m²) ve 6591 ada 1 no.lu (10.197,00 m²) parsellerde yapılacak akvaryum ve diğer tesislerinin, Ülkemiz ve Denizlimiz turizmine katkı sağlaması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine ve 2886 sayılı Yasa’nın 64 üncü maddesine göre Belediyemizce hazırlanan konsept proje kapsamında 25 yıllığına kiraya verilmesi ve Encümene yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi  
09-06-2017
 562  Tarifeler  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 1409 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemizin 2017 yılı Ücret Tarifesinde yer alan: Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ilgili “Yolcu Terminali Ücret Tarifesi” bölümünde değişiklik yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 561  Diğer Konular  1  Denizli il sınırlarındaki Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollar üzerine EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kurulmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (a) bendine göre Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-06-2017
 560  Mali Konular  1  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Merkezefendi, Tavas, Çardak ve Serinhisar ilçeleri ile Aşağışamlı ve Uzunpınar Mahallelerinde sıcak asfalt ve kilit parke yapılması işlerine ait ihalelerin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 80, 2018 yılı için % 20 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .