Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 195809 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
18-02-2019
 124  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1078 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili kent bütününde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanı kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1 ve 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu (Ortak Komisyon) raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18 ret oya karşılık, 51 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/02/2019 tarihinde karar verildi.  
18-02-2019
 123  İmar konuları  2  Çardak Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih 40 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2018 tarih 941 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 168 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-774,14 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Çardak Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 5 sayılı kararının onanması talebi ve itiraza ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 122  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 1484 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alan sınırlarının imar planı üzerine işlenmesi ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/09/2018 tarih ve 8435 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,403 Plan İşlem Numaralı uygulama plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 200 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan değişikliği açıklama raporunu değiştirerek: koruma alanının tamamına ilişkin yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş gelmediğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği üç ay içerisinde karar alınması gerektiğinden bu aşamada mevcut haliyle kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 121  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B3D pafta ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,570 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 04/01/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek, 7 metrelik yaya yolunun daraltılması ve devamlılığının bozulmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesine aykırı durum oluşturduğundan dolayı mevcut haliyle kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 120  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-35851,1 plan işlem numaralı plan revizyonunun onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 97 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi koşuluyla Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 119  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarih ve 2018/292 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 no.lu imar adasının batısında yer alan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803,2 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 118  Mali Konular  2  Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi gereği yurtiçi bankalardan tek seferde ya da peyderpey 1 yıl anapara geri ödemesiz toplam en fazla 5 yıl vade ile 75.000.000,00 TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, kredi geri ödemesiz süresini değiştirmeye, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 1 çekimser, 18 ret oya karşılık, 50 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/02/2019 tarihinde karar verildi.  
18-02-2019
 117  Mali Konular  2  27/03/2014 tarih ve 1826 no.lu Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararına istinaden Denizli İl Özel İdaresinin 30/03/2014 tarihinde tüzel kişiliğinin sona ermesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesine devri yapılan Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 6.000.000,00 TL nakit şirket sermayesinin %150 oranında 9.000.000,00 TL nakit artırılarak 15.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verildiğinden dolayı payımıza tekabül eden oranda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendi gereğince Belediyemizin sermaye artırımına katılmasına, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 116  Diğer Konular  2  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili yapılan görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda: bilgi paftası ve ekli listede yer alan Acıpayam ilçesi, Aliveren Mahallesi’nin Yeni Çameli-Denizli Karayoluna ulaşımını sağlayan 10 metre genişliğinde, 1.063 metre uzunluğundaki trafik yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamına alınmasına, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 115  İmar konuları  2  Ali Eyiden’e vekaleten Hakan Yılmaz’ın: tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karataş Mahallesi, Değirmenköy mevkii, M22D09B-M22D09C pafta, 163 ada 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-36913 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 114  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih 2018/267 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih 1053 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7236,5 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararının onanması talebine ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 113  İmar konuları  2  Türkiye Diyanet Vakfının, Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 1318 ada 1, 2, 3 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10011,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 112  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih 2018/266 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih 1052 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-34640,1 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/31 sayılı kararın onanması talebine ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 111  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 1565 ve 1566 no.lu adalar ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,604 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 06/02/2019 tarih ve 2019/26 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 110  İmar konuları  2  Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Şehir Geçişine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,51 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 11/02/2019 tarih ve 18 sayılı Acıpayam Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 109  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22a16b3a-3d-4b-4c paftalar, 129 ada 4 no.lu parselde “Trafo Alanı” ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,430 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 04/02/2019 tarih ve 42 sayılı Merkezefendi Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 108  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, 130 ada 117-118 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,12 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 107  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Yeni Mahallesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, 633 no.lu ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,414 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 21 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesine göreplan değişikliği ile kaldırılan park alanları için eş değer yeni bir alanın önerilmesi gerektiğinden, yapılan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde kaldırılan park alanı yerine herhangi bir eş değer alan ayrılmadığı tespit edildiğinden değiştirerek, mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki haliyle kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 106  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 38 ada 130 no.lu parselin doğusunda kalan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,11 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 105  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, M22B17C paftadaki 176.688,11 m² yüzölçümlü tescil harici alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik İl Toprak Koruma Kurulunun 30/01/2019 tarih ve 97/3 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılmasını ve kamu yararı belgesi alınmak üzere dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 104  İmar konuları  2  Türkiye Diyanet Vakfının: Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, M21B09C1C pafta, 575 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26905,3 plan işlem numaralı plan değişikliği talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 103  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1386 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planının, Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2018/460 - Karar No: 2018/1348, Esas No: 2018/499 - Karar No: 2018/1349, Esas No: 2018/821 - Karar No: 2019/24 ve Esas No: 2018/550 - Karar No: 2018/1326 sayılı kararları doğrultusunda iptal edilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 102  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi sınırlarında, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/07/2010 tarih ve 3046 sayılı kararı ile tescil edilen ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2015 tarih ve 3561 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 22 hektar alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-33999 ve UİP- 34000 Plan İşlem Numaralı Saruhan koruma amaçlı imar planı ile ilgili kurul kararı doğrultusunda karar alınması hususuna ilişkin, söz konusu 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Saruhan koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 729 sayılı kararı ile uygun görülerek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş olup, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/01/2019 tarih ve 9002 sayılı kararı ile uygun bulunduğundan, söz konusu kurul kararı doğrultusunda ekli 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Saruhan koruma amaçlı imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 101  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada 15 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,601 Plan işlem Numaralı plan değişikliği talebine yönelik alınan kararın onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini söz konusu meclis kararında belirtilen aynı gerekçeler ile uygun görmeyen 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 100  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli İdare Mahkemesinin 08/11/2018 tarih, 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda 258 ada 575 no.lu parselde (eski 358 ve 574 no.lu parseller) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,432 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 99  İmar konuları  2  Buldan Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 57, 209, 210, 328, 329, 330, 331, 332, 333 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15962,13 plan işlem numaralı plan değişikliğine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 98  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sevindik Mahallesi, 5994 ada ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,413 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 07/01/2019 tarih ve 20 sayılı Merkezefendi Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu değiştirerek, mevcut imar planlarında söz konusu imar adasında herhangi bir kitlenin belirlenmemiş olması, nüfus yoğunluğu arttırıcı nitelik taşıması nedeniyle önerilen kütleleri kaldırarak, 5994 no.lu adanın parka cepheli kısmından ve 5999 no.lu ada tarafından 2’şer metre, 5995 ve 798 no.lu adalar tarafından imar hattına sıfır olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi belirleyerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 97  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi sınırları içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün kavşak projesi doğrultusunda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15965,9 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği yapılmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 96  İmar konuları  2  Denizli ili,, Çameli ilçesi,Yeni Mahalle (Elmapınarı mevkii) 50-50-p pafta, 187 ada, 12 no.lu (2.682,00 m²) parselde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 24/07/2018 tarih ve 94/5 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılmasını ve kamu yararı belgesi alınmak üzere dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 95  İmar konuları  2  Arat Petrol Ürünleri ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 268 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,6 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 94  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddelerine istinaden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi binasında muhtelif tadilat işlerinin yapılmasına ve bu konuda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 93  Diğer Konular  2  775 sayılı Gecekondu Yasası uyarınca, mülga Denizli Belediyesi tarafından “Denizli Belediyesi Gecekondu Önleme Bölgesi Toplu ve Ucuz Konut Alanı” içinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait, dar gelirli vatandaşlara Arsa Tahsis Belgesi ile tahsis edilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler, Çakmak ve Şirinköy Mahalle’lerinde bulunan konutlarını yapmış ve tahsis şartlarını sağlayanlar ile Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Umutkent-1, Umutkent-2 ve Umutkent-3 Sosyal Konutlarındaki bağımsız bölümlerden Belediyemize borcu olmayan hak sahiplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre tapu devirlerinin yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 92  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Tavas Belediyesi adına kayıtlı, Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Ovacık Mahallesi, N22a03d3c pafta, 246 ada 34 no.lu 11.329,90 m² yüzölçümlü ve cinsi “Mezarlık” olan parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devir alınmasına, işaretle oylama neticesinde 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-02-2019
 91  Mali Konular  2  5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31’inci maddesi gereğince, toptancı halinde faaliyet gösterenlerden 2019 yılı için teminat tutarı olarak yıllık 13.200,00 TL alınmasına, işaretle oylama neticesinde 1 çekimser, 18 ret oya karşılık, 50 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/02/2019 tarihinde karar verildi.  
15-02-2019
 90  Mali Konular  1  Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi gereği yurtiçi bankalardan tek seferde ya da peyderpey 1 yıl anapara geri ödemesiz toplam en fazla 5 yıl vade ile 75.000.000,00 TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, kredi geri ödemesiz süresini değiştirmeye, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 89  Mali Konular  1  Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 27/03/2014 tarih ve 1826 no.lu kararına istinaden Denizli Büyükşehir Belediyesine devri yapılan Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 6.000.000,00 TL nakit şirket sermayesinin %150 oranında 9.000.000,00 TL nakit artırılarak 15.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verildiğinden dolayı payımıza tekabül eden oranda sermaye artırımına katılınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 88  Diğer Konular  1  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Acıpayam ilçesi, Aliveren Mahallesi’nin Yeni Çameli-Denizli Karayolu’na ulaşımını sağlayan 10 metre genişliğinde, 1063 metre uzunluğundaki trafik yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesi görev yetki kapsamına alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 87  İmar konuları  1  Ali Eyiden’e vekaleten Hakan Yılmaz’ın, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karataş Mahallesi, 163 ada 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 86  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih, 2018/267 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih, 1053 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7236,5 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 85  İmar konuları  1  Türkiye Diyanet Vakfının, Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 1318 ada 1, 2, 3 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 84  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih, 2018/266 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih, 1052 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-34640,1 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/31 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 83  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 1565 ve 1566 no.lu adalar ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,604 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 82  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih ve 18 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Şehir Geçişine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,51 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 81  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 80  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, 130 ada 117-118 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,12 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 79  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Yeni Mahallesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, 633 no.lu ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,414 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 78  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 38 ada 130 no.lu parselin doğusunda kalan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,11 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 77  İmar konuları  1  Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescil harici alanda imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 76  İmar konuları  1  Türkiye Diyanet Vakfının, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, M21B09C1C pafta, 575 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 75  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1386 sayılı kararı ile onaylanan: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planının Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2018/460 Karar No: 2018/1348, Esas No: 2018/499 Karar No: 2018/1349 ve Esas No: 2018/821 Karar No: 2019/24 sayılı kararları doğrultusunda iptal edilmesi hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 74  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi sınırlarında, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/07/2010 tarih ve 3046 sayılı kararı ile tescil edilen ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2015 tarih ve 3561 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 22 hektar alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-33999 ve UİP-34000 plan işlem numaralı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Saruhan Koruma Amaçlı İmar Planı Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/01/2019 tarih ve 9002 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, kurul kararı doğrultusunda karar alınması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 73  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile reddedilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada 15 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,601 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 72  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli İdare Mahkemesinin 08/11/2018 tarih 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,432 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 71  İmar konuları  1  Buldan Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 57, 209, 210, 328, 329, 330, 331, 332, 333 no.lu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 70  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sevindik Mahallesi, 5994 ada ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,413 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 69  İmar konuları  1  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün kavşak projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 68  İmar konuları  1  Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, Elmapınarı mevkii, 187 ada, 12 no.lu parselde imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 67  İmar konuları  1  Arat Petrol Ürünleri ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 268 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 66  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddelerine istinaden Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 559/1 Sokak, No: 11 adresinde bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi binasında muhtelif tadilat ve boya işlerinin yapılması ve bu konuda protokol imzalanması hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 65  Diğer Konular  1  775 sayılı Gecekondu Yasası uyarınca, mülga Denizli Belediyesi tarafından “Denizli Belediyesi Gecekondu Önleme Bölgesi Toplu ve Ucuz Konut Alanı” içinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait dar gelirli vatandaşlara arsa tahsis belgesi ile tahsis edilen Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler, Çakmak ve Şirinköy Mahallelerinde bulunan, konutlarını yapmış ve tahsis şartlarını sağlayanlar ile Merkezefendi ilçesi, Umutkent-1, Umutkent-2 ve Umutkent-3 Sosyal Konutlarındaki bağımsız bölümlerden Belediyemize borcu olmayan ekli listedeki hak sahiplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre tapu devirlerinin yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 64  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Tavas Belediyesine ait Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Ovacık Mahallesi, N22a03d3c pafta, 246 ada 34 no.lu (11.329,90 m²) yüzölçümlü taşınmazın “Mezarlık” olarak kullanmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-02-2019
 63  Mali Konular  1  5957 sayılı Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre Toptancı Halinde faaliyet gösterenlerden 2019 yılında alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .