Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 159966 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
20-04-2017
 437  Diğer Konular  4  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanarak ekte sunulan, Belediyemizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 14 ret oya karşılık, 39 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 20/04/2017 tarihinde karar verildi.  
20-04-2017
 436  Diğer Konular  4  Denizli Büyükşehir Belediyesinin 01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair 22/03/2017 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, 20/04/2017 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
20-04-2017
 435  Diğer Konular  4  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararına istinaden Pamukkale Belediyesi sorumluluğunda olan bazı cadde ve sokakların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi görev, yetki sorumluluğuna alınması hususunun daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesine, işaretle oylama neticesinde 20/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
20-04-2017
 434  Mali Konular  4  Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesi gereği yurtiçi bankalardan 2 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vade ile 50.000.000,00 (ellimilyonTL) + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, borçlanma talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinde belirtilen borçlanma kurallarına uygun olduğuna, işaretle oylama neticesinde 20/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 433  İmar konuları  3  Merkezefendi ilçesi sınırları içinde, tapuda Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 600 ve 601 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 432  Diğer Konular  3  Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üyesi olduğumuz Avrupa Bölgeler Asamblesi’nin 27 Mayıs - 4 Haziran 2017 tarihleri arasında Plöten-Avusturya’da düzenlenecek olan AER Genel Kurul ve Büro Toplantısına katılmak ve Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da incelemelerde bulunmak üzere: Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali DEĞİRMENCİ, Meclis üyeleri: Selma YILDIZ, Keziban AKSOY UYĞUN, Harun Reşit KAYA, Özkan AVCI, Mustafa ÇALLICA ve Mustafa YÜKSEL ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Personeli Berna YILMAZ'ın görevlendirilmelerine, ulaşım (uçak) ve konaklama masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 431  Diğer Konular  3  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki Karataş C tipi Mesire Yeri, Kefe Yaylası A tipi Mesire Yeri, Honaz Dağı Milli Parkı Cankurtaran Günübirlik Kullanım Alanı,nın (43,82 ha) yıllık 11.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle, Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Parkı ve Candoğan Parkı’nın, 10 yıl süre ile Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından belirlenen bedellerle işletilmesine ve kira bedellerinin her yıl ÜFE oranında artırılmasına, işaretle oylama neticesinde, 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 430  Diğer Konular  3  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 399 ada 1 no.lu (3.813,00 m²) parselde bulunan Büyükşehir Belediyemize ait 676/1271 (2.028,00 m²) hissenin, okul alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığına (Milli Eğitim Müdürlüğü) 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 429  Diğer Konular  3  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 368 ada 1 no.lu (5.291,00 m²) parsele yapılan Zümrütevler Ortaokulu kantin işletmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesine, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 428  İmar konuları  3  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 62 ada 18-19-21-24-25-26-27-28-29-41 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,16 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 10/04/2017 tarih ve 54 sayılı Sarayköy Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 427  İmar konuları  3  Çivril Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 1514 sayılı kararı ile onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 148 ada 38 ve 39 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 61 sayılı kararıyla kabul edilen itirazı değerlendirerek, itirazın söz konusu alanda yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik oluşturacağı görüldüğünden uygun görmeyen ancak Çivril Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 61 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliği ve plan açıklama raporunu, söz konusu parsellerdeki yapılaşma şartının Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 1514 sayılı kararı ile onaylanan plandaki hali ile B-3 olarak kalmasını, çekme mesafesinin ise 148 ada 41 no.lu parselin bulunduğu taraftan kaldırılarak 148 ada 37 parselin bulunduğu cepheden 3 metre bırakılacak şekilde değiştirerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 426  İmar konuları  3  Deliktaş Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,433 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/146 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri değiştirerek, parsel bazında işlenen kitlelerde bazı düzeltmelerin yapılmasına, tevhide tabii parsellerin belirlenmesine ve yapı yaklaşma mesafesi verilen imar adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine, katlar arasında ayrımı oluşturabilmek için ada ayrım çizgisi bulunmayan imar adalarında ada ayrım çizgisinin plan üzerine işlenmesine karar vererek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 425  İmar konuları  3  Tapuda Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 639 ada 4 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,257 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 424  İmar konuları  3  Atalar Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,433 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek, parsel bazında işlenen kitlelerde bazı düzeltmelerin yapılmasına, katlar arasında ayrımı oluşturabilmek için ada ayrım çizgisi bulunmayan imar adalarında ada ayrım çizgisinin plan üzerine işlenmesine karar vererek ve 1917 ve 1920 adaları kapsayan alanda bulunan Belediye Hizmet Alanı (Katlı Otopark Alanı)'nı plan değişikliği sınır dışına çıkararak, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 423  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada 15 no.lu parselin bulunduğu alanla ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 779 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2015/1088, Karar No: 2016/915 sayılı kararı iptal edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 422  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada 9 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,424 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 05/04/2017 tarih ve 142 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 421  İmar konuları  3  Tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7332 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25554 plan işlem numarası ile kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 420  İmar konuları  3  Tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7104 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25553 plan işlem numarası ile kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 419  İmar konuları  3  Denizli ili, Babadağ ilçesi, Demirli Mahallesi, Güneybağ mevkii, tapunun M21b-17c pafta, 102 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25480,1 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, Babadağ Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yeni oluşacak parsel derinliği yapı yapmaya uygun olmadığından, 10 metrelik yolun daha düzenli parsellerin oluşmasını sağlayacak şekilde kuzeybatı yönünde kaydırılarak, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 418  İmar konuları  3  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yer alan Plan Notları Özel Hükümlerinin 2 inci maddesinde sehven yanlış yazıldığı anlaşılan "6083" olarak yazılan ada numarasının "6043" olarak değiştirilerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 417  İmar konuları  3  15 Mayıs Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,431 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/147 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek, parsel bazında işlenen kitlelerde bazı düzeltmelerin yapılmasını, tevhide ve ifraza tabii parsellerde düzenleme yapılmasını, 1/5000 ölçekli nazım imar planıyla aykırılık taşıyan alan kullanımlarının nazım plana uygun olarak yeniden düzenlenmesini, koruma alanından çıkarılan yapı adalarının yapılaşma şartlarının koruma alanı belirlenmesinden önceki yapı haklarının verilmesini, yapı nizamlarında katlar arasında ayrımı oluşturabilmek için ada ayrım çizgisi bulunmayan imar adalarında ada ayrım çizgisinin plan üzerine işlenmesini, 3597 ada 7 no.lu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)'na E=0.70 yapılaşma şartının eklenmesini, 5787 ada 1 no.lu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının, İdari Hizmet Alanı olarak planlanmasını, 1614 ve 1615 adaları kapsayan alanda bulunan Genel Otopark Alanının plan değişikliği sınırı dışına çıkarılarak, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 416  İmar konuları  3  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kocapınar Mahallesi, M22C13A2 pafta, 139 ada 23 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25029 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planının onanmasına ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 09/03/2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 415  İmar konuları  3  Denizli ili Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kınıklı köyü, Gökçen Yeri mevkii, M22D03A1B pafta, 3875 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,408 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 414  İmar konuları  3  Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, Yeşilyuva uygulama imar planı plan notlarının 3.2.6.2 no.lu plan notu ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7138,4 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 413  İmar konuları  3  Bozkurt Belediyesinin talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, Armutluöz mevkii, 110 ada 429-430 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP: 25813 plan işlem numarası ile kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 412  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada 15 no.lu parselin bulunduğu alanla ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2015 tarih ve 1220 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2016/392, Karar No: 2017/462 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
19-04-2017
 411  İmar konuları  3  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 31.25.A pafta, 761 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-3135,21 ve UİP 795,29 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 410  Seçim  2  a) Plan ve Bütçe Komisyonu, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Genel İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak 8 (sekiz) komisyon kurulmasına, b) Komisyonların 6 (altı) üyeden oluşmasına, c) Komisyonların görev sürelerinin 1 (bir) yıl olmasına, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. d) İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.  
18-04-2017
 409  Seçim  2  Selma YILDIZ, Ahmet BAKIRTAŞ, Fazıl ALTINTAŞ, Özay TANRIVERDİ ve Kutret GÜRKAYNAK, 18/04/2017 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle seçilmişlerdir.  
18-04-2017
 408  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 PİN Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Başkanlığının 06/03/2017 tarih ve 114 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu, mevcut imar planlarında TAKS: 0.30/KAKS:0,60 yapılaşma şartları getirilmiş kısımlarda yapılaşma şartlarının mevcut imar plandaki gibi TAKS ve KAKS'ların eklendiği şekli ile plan hükümlerini ise bu değişikliklilere uygun olarak değiştirerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 407  İmar konuları  2  Bozkurt Belediye Başkanlığının, Denizli ili, Bozkurt ilçesinde “Trafo” alanları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,11 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu değiştirerek daha detaylı incelenmek üzere mevcut imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 406  İmar konuları  2  Tavas ilçesi, Tekke Mahallesi, 231 no.lu parsel ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-24289,1 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 01/02/2017 tarih ve 45 sayılı Tavas Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu, söz konusu alanda artan konut alanının ihtiyacı olan sosyal donatı alanı karşılanmadığı gerekçesiyle değiştirerek mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 405  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih, 94 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, Köyiçi mevkii ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,87 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 404  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A20D, M22A20C, M22A25A ve M22A25B numaralı paftalarda, mevcut yerleşim yerinin içerisinde 18. madde uygulaması görmemiş alan ile 18. madde uygulaması iptal olmuş alanlar ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-25832,1 plan işlem numaralı imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün kurum görüşünde: “Yeni sit tespit çalışmaları yapılacağından kurul kararı tebliğ edilene kadar taşınmazlar üzerinde herhangi bir imar planı uygulamasına gidilmemesi” şeklinde denildiğinden, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün nihai kurum görüşü ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı gelinceye kadar, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun dairesine iade edilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 403  İmar konuları  2  Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1’inci dereceli Fen İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılan Nuriye ÇEVNİ’nin ataması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 18/04/2017 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
18-04-2017
 402  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararına istinaden Pamukkale Belediyesi sorumluluğunda olan bazı cadde ve sokakların, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi görev, yetki sorumluluğuna alınması hususunun, incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 401  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üyesi olduğumuz Avrupa Bölgeler Asamblesi'nin 27 Mayıs - 4 Haziran 2017 tarihleri arasında Plöten-Avusturya’da düzenlenecek olan AER Genel Kurul ve Büro Toplantısına katılmak ve Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da incelemelerde bulunmak üzere Meclis Başkan Vekili Ali DEĞİRMENCİ ve ekli listede belirtilen isimlerin görevlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 400  Diğer Konular  2  Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki Karataş C tipi Mesire Yerinin (23,60 ha), Kefe Yaylası A tipi Mesire Yerinin (30,50 ha) ve Honaz Dağı Milli Parkı Cankurtaran Günübirlik Kullanım Alanının (43,82 ha), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle BELTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 399  Diğer Konular  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 399 ada, 1 no.lu (3.813,00 m²) parselde bulunan Büyükşehir Belediyemize ait 676/1271 (2.028,00 m²) hissenin, okul alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Başkanlığı adına 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 398  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 368 ada 1 no.lu (5.291,00 m²) parsele yapılan Zümrütevler Ortaokulu kantin işletmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yıl süre ile Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 397  Mali Konular  2  Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesi gereği yurtiçi bankalardan 2 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vade ile 50.000.000,00 TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 396  İmar konuları  2  Sarayköy Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 54 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 62 ada 18-19-21-24-25-26-27-28-29-41 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Sarayköy Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 54 sayılı kararıyla kabul edilen, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 62 ada 18-19-21-24-25-26-27-28-29-41 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 395  İmar konuları  2  Çivril Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 1514 sayılı kararı ile onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 148 ada 38 ve 39 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili Çivril Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 61 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 394  Mali Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesi gereğince 1 adet binek aracın satın alınarak trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğü adına devredilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 393  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakurt ve İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde kalan, ekli krokide belirtilen yaklaşık 20,7 hektar alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73 üncü maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 392  İmar konuları  2  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine: tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, 47 pafta, 373 ada 24 ve 45 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-4354,11 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, ekli 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 391  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A4C pafta, 4119 ada 12 no.lu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,256 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 10/04/2017 tarih ve 75 sayılı Merkezefendi Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 390  İmar konuları  2  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine: tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 399 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-866,258 – NİP:1014,112 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 389  İmar konuları  2  Balres Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, tapunun M22A-20C-1, M22A-20C-2, M22A-20B-3 no.lu paftaları, 202 ada 1 no.lu parselde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-25803 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar plan talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 388  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, tapunun 18L-II pafta, 282 ada 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,441 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 2017/144 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 387  İmar konuları  2  Kayalar Mahallesi, 7929 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UİP-886,253 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 73 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporunu, belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 386  İmar konuları  2  DESKİ Genel Müdürlüğünün, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesinde 63 no.lu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:1014,111 ve UİP:886,259 plan işlem numarasıyla kayıtlı koruma amaçlı plan değişikliği talebine ilişkin, ekli Eskihisar Mahallesinde 63 no.lu parselle ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 385  İmar konuları  2  Denizli Belediye Meclisinin 10/09/2013 tarih ve 570 sayılı kararıyla onaylanan plan hükmü ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2017 tarih, 2015/453 Esas ve 2017/484 Karar sayılı kararı doğrultusunda, plan hükmünün yeniden düzenlenmesine ilişkin, 10/04/2017 tarih ve 74 sayılı Merkezefendi Belediye Meclis kararıyla kabul edilen plan hükmü ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 384  İmar konuları  2  Emin ÖZDENER’in, tapunun Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 383  İmar konuları  2  Tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, M22C19C1A pafta, 648 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7138,5 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu: 648 ada 1 no.lu parselin de plan değişikliği sınırı içerisine dahil edilerek 648 ada 1 no.lu parselde planlı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile 648 ada 2 no.lu parselde planlı Ticaret Alanı arasındaki çekme mesafesinin 5 metreden 8 metreye çıkarılmasını, ayrıca “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlı olan 648 ada 1 no.lu parsele: plan notları ekleyerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 382  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi, 5-18 pafta, 4710 ve 3129 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-3135,22 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 381  İmar konuları  2  Kaya Emlak Tarım Gıda İnşaat Kömür Canlı Hayvan Nakliye ve Lokanta San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Buldan ilçesi, Bozalan Mahallesi, tapunun L21C-12c no.lu paftası, 617 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:15962,6 ve UİP:3821,11 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliği talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 380  Mali Konular  2  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidroelektrik Santrali ve Güneş Enerji Santrali yapım işi için 25.602.029,00 TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 379  Mali Konular  2  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve yağmursuyu inşaat işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nin 28/05/2015 tarih ve 14/439 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tahsis edilen kredi için verilen Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18/05/2015 tarih ve 510 sayılı garantörlük kararında yer alan ekli listenin iptal edilerek söz konusu 200.000.000,00 TL'lik garantörlük kararının muhtelif içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu deposu ve atıksu arıtma tesisi yapım işlerinde kullanılmak üzere revize edilmesine, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 378  Mali Konular  2  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 46, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 1523, 1833, 1834 ve 2021 no.lu parsellerin kamulaştırılması işi için 11.500.000,00 TL’lik kredisine ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 377  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili: bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 376  Diğer Konular  2  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Sarayköy ve Honaz Belediyelerinin dahil edilmesi halinde taahhüt edilecek hususlar, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karara bağlanmıştır.  
18-04-2017
 375  Mali Konular  2  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından fenni kontrollüğü yapılacak olan “1. Bölge Muhtelif Park Yapım ve Onarım İşi”ne ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 70, 2018 yılı için % 30 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-04-2017
 374  Diğer Konular  2  Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarımızdaki: Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği, Asri Mezarlık Polis Şehitliği, Acıpayam Şehitliği, Baklan Şehitliği, Buldan Şehitliği, Çal (Süller) Şehitliği, Çivril Şehitliği, Güney Şehitliği ve Sarayköy Şehitliği alanlarının, Şehitlik Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 373  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi gereği 1 adet binek aracın satın alınarak trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğü adına devredilmesi talebinin görüşülerek karar alınması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 372  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/146 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 371  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapuda Gümüşcay Mahallesi, 639 ada, 4 no.lu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 370  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen: İlimiz Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 369  İmar konuları  1  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 779 sayılı kararıyla onaylanan: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada 15 no.lu parselin bulunduğu alanla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2016/1088, Karar No: 2016/9015 sayılı kararı doğrultusunda karar alınması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 368  İmar konuları  1  Pamukkale ilçesi, Karakurt ve İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 20,7 hektar alanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73 üncü maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edilmesine yönelik karar alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 367  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 2017/142 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada 9 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,424 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 366  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7332 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25554 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 365  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Başkanlığının 10/04/2017 tarih ve 72 sayılı meclis kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hallaçlar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kadılar Mahallesi, 134 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,252 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 364  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7104 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25554 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 363  İmar konuları  1  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine: tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, 47 pafta, 373 ada, 24 ve 45 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 362  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yenice Mahallesi, 8496 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,14 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 361  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih, 75 sayılı kararıyla kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A4C pafta, 4119 ada 12 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,256 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 360  İmar konuları  1  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 399 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 359  İmar konuları  1  Balres Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, tapunun M22A-20C-1, M22A-20C-2, M22A-20B-3 no.lu paftaları, 202 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 358  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 2017/144 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, tapunun 18L-II pafta, 282 ada 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,441 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 357  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen: Kayalar Mahallesi, 7929 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,253 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 356  İmar konuları  1  DESKİ Genel Müdürlüğünün, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesinde 63 no.lu parsel ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 355  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli Belediye Meclisinin 10/09/2013 tarih ve 570 sayılı kararıyla onaylanan plan hükmü ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2017 tarih 2015/453 Esas ve 2017/484 Karar sayılı kararı doğrultusunda, plan hükmünün yeniden düzenlenmesi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 354  İmar konuları  1  Babadağ Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Babadağ ilçesi, Demirli Mahallesi, Güneybağ mevkii, tapunun M21b-17c pafta, 102 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25480,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 353  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih, 328 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yer alan Plan Notları Özel Hükümlerinin 2. maddesinde sehven “6083” olarak yazılan ada numarasının “6043” olarak düzeltilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 352  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih, 2017/147 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 351  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 209 ada içerisinde yer alan muhtelif parsellerin cephe alabilmesi için yaya yolu planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,405 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 350  İmar konuları  1  Emin ÖZENER’in: tapunun Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 349  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen: tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, M22C19C1A pafta, 648 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7138,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 348  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 09/03/2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen: tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kocapınar Mahallesi, M22C13A2 pafta, 139 ada, 23 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-25029 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 347  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi, 5-18 pafta, 4710 ve 3129 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 346  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içersinde tapunun Kınıklı köyü, Gökçen Yeri mevkii, M22D03A1B pafta, 3875 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,408 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 345  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, Yeşilyuva Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 3.2.6.2 no.lu plan notu ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7138,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 344  İmar konuları  1  Bozkurt Belediyesinin talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, Armutluöz mevkii, 110 ada 429-430 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 343  İmar konuları  1  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2015 tarih ve 1220 sayılı kararıyla onaylanan: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada 15 no.lu parselin bulunduğu alanla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2016/392, Karar No: 2017/462 sayılı kararı doğrultusunda karar alınması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 342  İmar konuları  1  Kaya Emlak Tarım Gıda İnşaat Kömür Canlı Hayvan Nakliye ve Lokanta San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Buldan ilçesi, Bozalan Mahallesi, tapunun L21C-12c no.lu paftası, 617 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 341  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 31.25.A pafta, 761 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 340  Mali Konular  1  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidroelektrik Santrali ve Güneş Enerji Santrali Yapım İşi” için 25.602.029,00 TL krediye garanti verilmesi konusunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 339  Mali Konular  1  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve yağmursuyu inşaat işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nin 28/05/2015 tarih ve 14/439 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tahsis edilen kredi için verilen Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18/05/2015 tarih ve 510 sayılı garantörlük kararında yer alan ekli listenin iptal edilerek söz konusu 200.000.000,00 TL'lik garantörlük kararının, muhtelif içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu deposu ve atıksu arıtma tesisi yapım işlerinde kullanılmak üzere revize edilmesi konusunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 338  Mali Konular  1  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı “Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi: 46, 68, 70, 71, 72,73, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 1523, 1833, 1834 ve 2021 no.lu parsellerin kamulaştırılması işi” için 11.500.000,00 TL (onbirmilyonbeşyüzbinTL) krediye garanti verilmesi konusunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 337  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili: bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 336  Diğer Konular  1  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Tavas, Serinhisar, Acıpayam ve Sarayköy Belediyelerinin dahil edilmesi halinde taahhüt edilecek hususlarda karar alınması konusunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 335  Mali Konular  1  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca fenni kontrollüğü yapılacak olan “1. Bölge Muhtelif Park Yapım ve Onarım İşi”ne ait ihalenin: 2017 yılı için % 70 - 2018 yılı için % 30 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-04-2017
 334  Diğer Konular  1  12/11/2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 12/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarımızda belirtilen Şehitlik Alanlarının, Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .