Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 20000 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
12-04-2021
 276  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen hükümlere göre hazırlanarak ekte sunulan, Belediyemizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 1 çekimser, 16 ret oya karşılık, 44 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/04/2021 tarihinde karar verildi.  
12-04-2021
 275  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesinin 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair 11/03/2021 tarihli Denetim Komisyonu raporu, 12/04/2021 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
12-04-2021
 274  Seçim  2  a) 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Genel İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu olarak 9 komisyon kurulmasına, b) Komisyonların 7 üyeden oluşmasına, c) Komisyonların görev sürelerinin 1 yıl olmasına, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. d) İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.  
12-04-2021
 273  Seçim  2  Encümen üyeliğine: Mahir Altuğ, Fazıl Altıntaş, Sevgi Çölhan, Dilaver Yardım ve Yusuf Garip, 12/04/2021 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle seçilmişlerdir.  
12-04-2021
 272  Seçim  2  Katip üyeliğine: Keziban Aksoy Uyğun ve Gökhan Akbulut, yedek katip üyeliğine de: Yakup Ahmet Şahan ve Mutlu Gürkaynak yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 12/04/2021 tarihinde seçilmişlerdir.  
12-04-2021
 271  Seçim  2  Meclis birinci başkan vekilliğine: Ali Değirmenci, meclis ikinci başkan vekilliğine de: Ebru Leman Kalkan yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 12/04/2021 tarihinde seçilmişlerdir.  
12-04-2021
 270  Diğer Konular  2  Pamukkale Üniversitesi ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında işbirliği sağlanarak topluma karşı sorumluluk gereği halkın spora aktif katılımını teşvik etmek, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsetmek, sağlıklı ve güçlü bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak, daha geniş bir kitlenin spor tesislerinden yararlanmasını sağlamak ve bilgi paylaşımı ile spor eğitimine katkıda bulunmak adına bahsi geçen kurumlarla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesi gereğince spor protokolü yapılmasına ve yapılan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 269  Mali Konular  2  Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen Tavas Belediyesi 2021 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 268  İmar konuları  2  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 568 ada 1 no.lu, 569 ada 1 no.lu, 571 ada 1 no.lu ve Bala Mahallesi, 645 ada 1 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20253406 ve NİP-20407724 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 267  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 5801 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20075462 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 2021/74 sayılı kararı ile kabul edilen, yapılaşma şartı belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 266  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kervansaray Mahallesi tapunun Bağbaşı Mahallesi, 1384 no.lu ve tapunun Zeytinköy Mahallesi, 115 ada 1 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20514035 ve UİP-20687840 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 265  İmar konuları  2  Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dodurga Mahallesi, N23A11B3A ve N23A11B3B paftalar, Ahmet Ali Pehlivan Bulvarı ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20115970 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 36 sayılı kararıyla kabul edilen, Acıpayam ilçesi, Dodurga Mahallesi, Ahmet Ali Pehlivan Bulvarı ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlatılan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle, ana arter niteliğindeki bulvarın genişletilmiş olduğu gerekçesiyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 264  İmar konuları  2  Denizli İdare Mahkemesinin 25/12/2020 tarihli ve 2019/1465 Esas, 2020/1051 Karar sayılı kararı doğrultusunda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2325 ada 1 no.lu parsel ve 2324 ada 3-4-5 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20834424 plan işlem numarasıyla kayıtlı planın onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 2021/69 sayılı kararı ile kabul edilen, plansız konumda bulunan alanda plan yapılması ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 263  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A16B2D pafta, 115 ada 15 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20371578 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 78 sayılı kararıyla kabul edilen plan hükmü eklenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 262  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17C1A ve M22A17B4D paftalar, 856 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20405397 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 261  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, planlama sınırları içerisinde yer alan “Ticaret Alanı” olarak planlı olan parsellerde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20264052 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen Sümer Mahallesi sınırları içerisinde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 260  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, Süller Mahallesinde bulunan ve 3 ayrı bölgeden oluşan, tarım ve hayvancılık bölgelerini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20610743 ve NİP-20129124 plan işlem numarasıyla kayıtlı planın onanması talebine ilişkin, hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 259  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kuşpınar Mahallesi, M22A22C3C pafta, 2922 ada, 4-5-6-7 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,636 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/48 sayılı kararı ile kabul edilen fonksiyon değişikliği ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 258  İmar konuları  2  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi üzerine: Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 175 ada 1 no.lu parsel ve 172 ada, 1 no.lu parselin kuzeyinde kalan park alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20181644 ve UİP-20700661 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 257  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarihli ve 739 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli il sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin onaylı nazım imar planlarına ilave plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-34031 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı hükmünün Denizli İdare Mahkemesinin 14/01/2021 tarihli 2020/618 Esas ve 2021/18 Karar sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 256  İmar konuları  2  Hürriyet Gürsel Yılmaz’ın tapunun Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Kuzey Mahallesi, 159 ada 125 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20576879 ve NİP-20636898 plan işlem numarasıyla kayıtlı planın onanması talebine ilişkin, hazırlatılan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 255  İmar konuları  2  Denizli ili, Çal ilçesi, Süller Mahallesinde bulunan ve 3 ayrı bölgeden oluşan, tarım ve hayvancılık bölgelerini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20968223 plan işlem numarasıyla kayıtlı planın onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 93 sayılı kararıyla kabul edilen, mevcut uygulama imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun değiştirilerek, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görüşü doğrultusunda mülkiyet dokusu dikkate alınarak 2 adet trafo yerinin plana işlenmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda ‘imar planı yapımına müteakip bu alanlarda gerçekleştirilecek projelere yapı ruhsatı kesilmeden önce 25/11/2014 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği açısından değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüşü alınması gerekmektedir.’ şeklinde plan notu düzenlenmesine karar verilerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 254  İmar konuları  2  Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 249 ada 1 no.lu parselin güneyinde yer alan ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak planlı alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20420125 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çardak Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen, ada formunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporu değiştirilerek, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve gösterim tekniklerine uygun olması için Belediye Hizmet Alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilmesi gerektiğinden Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal ve Kültürel Merkez) olacak şekilde yeniden düzenlenerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 253  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 110 no.lu imar adasının bina yüksekliğine dair plan ve plan hükümleri arasında yer alan çelişkinin giderilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20488733 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 47 sayılı kararıyla kabul edilen, sanayi adasında yükseklik belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 252  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8389 ada 155 no.lu mera vasıflı parsel üzerinde imar planı çalışması yapılmasına yönelik, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi ve 12/04/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği gereğince tahsis amacı değişikliği için Belediye Meclis kararı alınması gerektiğinden, tahsis amacı değişikliği için söz konusu parselde 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarının yapılmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 251  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A2C pafta, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20022598 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen fonksiyon değişikliği ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 250  İmar konuları  2  Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Haydan Mahallesi, 1087 ada 506 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20640607 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 249  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağı Mahallesi sınırları içerisinde kalan tescilli yapıların koruma alanlarını kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20716832 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 248  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 63 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,111 ve UİP-886,259 plan işlem numarasıyla kayıtlı Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 10 çekimser oya karşılık, 47 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/04/2021 tarihinde karar verildi.  
12-04-2021
 247  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 8229 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili, hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20774487 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 246  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun 3951, 3954 ve 5249 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20100625 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 245  İmar konuları  2  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 102 sayılı kararı ile reddedilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarihli ve 490 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarihli ve 11 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19 ret oya karşılık, 38 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/04/2021 tarihinde karar verildi.  
12-04-2021
 244  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A2D pafta, 3401 ada 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20876804 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 48 sayılı kararıyla reddedilen, açık kütle belirlenmesi ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporu değiştirilerek, 3401 no.lu adanın mevcut teşekkülü göz önünde bulundurularak, yapı yoğunluğu artmayacak ve komşu parsellerin güneşlenme ve hava sirkülasyonu imkânının artırılmasına imkan sağlayacak şekilde: 3401 ada 7 ve 8 no.lu parsellerden 3 metre, 3401 ada 9 no.lu parselden 7.50 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafeleri bırakılmasına karar verilerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 243  İmar konuları  2  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref ve Yenice Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan muhtelif alanlar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20494450 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 242  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 8668 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20731697 ve UİP-20713507 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 10 çekimser oya karşılık, 40 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/04/2021 tarihinde karar verildi.  
12-04-2021
 241  İmar konuları  2  Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 4367 no.lu parseli kapsayan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20391525 plan işlem numarasıyla kayıtlı planın onanması talebine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 4367 no.lu parseli kapsayan alanda Beton Santrali planlanması ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 19 ret oya karşılık, 31 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 12/04/2021 tarihinde karar verildi.  
12-04-2021
 240  Diğer Konular  2  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığına reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesi gereğince kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 239  Diğer Konular  2  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Amatör Sporlar için Spor Kompleksi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesiste Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığına reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesi gereğince kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 238  Diğer Konular  2  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığının ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığının reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığına reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesi gereğince kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 237  Diğer Konular  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Salihağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 409, 838, 840 ve 842 numaralı parsellerin devrine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26/03/2021 tarih ve 605860 sayılı yazıda söz konusu taşınmazların “Rezerv Yapı Alanı” olarak kullanılmak üzere Bakanlık Makamı Olur’u ile uygun görüldüğünü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemiz adına bedelsiz devir alınmasına, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 236  Diğer Konular  2  Su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde: lojistik desteğin sağlanması, olay yerinde kurtarma ekiplerinin daha sıhhi bir şeklide kurtarma faaliyetlerini yürütebilmeleri, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların güvenli bir şekilde naklinin sağlanması amacıyla 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince yüksek tavan, uzun şase panelvan alınmasına, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-04-2021
 235  Tarifeler  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifesi’nin ‘Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İlgili Ücretler’ bölümünde belirtilen: ‘Kazılan Yerlerin Belediyece Eski Haline Getirilmesi için Malzeme ve İşçilik Ücretleri’ kısmının 2. maddesinin tamamının çıkarılarak, yerine ekte belirtilen ücretlerin 2. madde olarak eklenmesine, işaretle oylama neticesinde 12/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 234  Diğer Konular  1  Pamukkale Üniversitesi ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği sağlanarak topluma karşı sorumluluk gereği halkın spora aktif katılımını teşvik etmek, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsetmek, sağlıklı ve güçlü bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak, daha geniş bir kitlenin spor tesislerinden yararlanmasını sağlamak ve bilgi paylaşımı ile spor eğitimine katkıda bulunmak adına, bahsi geçen Kurumlarla Spor Protokolü yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 233  Mali Konular  1  Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarih ve 46 no.lu meclis kararı ile kabul edilen: 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 232  İmar konuları  1  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 568 ada 1 no.lu, 569 ada 1 no.lu, 571 ada 1 no.lu ve Bala Mahallesi, 645 ada 1 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 231  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 2021/74 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 5801 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20075462 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 230  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Bağbaşı Mahallesi, 1384 no.lu ve tapunun Zeytinköy Mahallesi, 115 ada 1 no.lu parsellerde hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 229  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dodurga Mahallesi, N23A11B3A ve N23A11B3B paftalar, Ahmet Ali Pehlivan Bulvarı ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20115970 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 228  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 2021/69 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli İdare Mahkemesinin 25/12/2020 tarihli ve 2019/1465 E. 2020/1051 K. sayılı kararı doğrultusunda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2325 ada 1 no.lu parsel ve 2324 ada 3-4-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20834424 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 227  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A16B2D pafta, 115 ada 15 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20371578 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 226  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, M22A17C1A ve M22A17B4D paftalar, 856 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20405397 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 225  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, planlama sınırları içerisinde yer alan “Ticaret Alanı” olarak planlı olan parsellerde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20264052 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 224  İmar konuları  1  Denizli ili, Çal ilçesi, Süller Mahallesinde bulunan ve 3 ayrı bölgeden oluşan, tarım ve hayvancılık bölgelerini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 223  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 2021/76 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy ve Kervansaray Mahalleleri idari sınırları içerisinde, tapunun Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, 7972 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20865089 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 222  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/48 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kuşpınar Mahallesi, M22A22C3C pafta, 2922 ada 4-5-6-7 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,636 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 221  İmar konuları  1  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi üzerine: Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 175 ada 1 no.lu parsel ve 172 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde kalan park alanı ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 220  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarihli ve 739 sayılı kararı ile onaylanan: Denizli il sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin onaylı nazım imar planlarına ilave plan hükmü belirlenmesi ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-34031 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı hükmünün, Denizli İdare Mahkemesinin 14/01/2021 tarihli ve 2020/618 E. ve 2021/18 K. sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesi hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 219  İmar konuları  1  Hürriyet Gürsel Yılmaz’ın: tapunun Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Kuzey Mahallesi, 159 ada 125 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 218  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 93 sayılı kararıyla kabul edilen, Denizli ili, Çal ilçesi, Süller Mahallesinde bulunan ve 3 ayrı bölgeden oluşan, tarım ve hayvancılık bölgelerini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20968223 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 217  İmar konuları  1  Çardak Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 249 ada 1 no.lu parselin güneyinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlı alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20420125 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 216  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 110 no.lu imar adasının bina yüksekliğine dair plan ve plan hükümleri arasında yer alan çelişkinin giderilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20488733 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 215  İmar konuları  1  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8389 ada 155 no.lu mera vasıflı parsel üzerinde imar planı çalışması yapılmasına yönelik 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi ve 12/04/2005 tarihli 25784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği gereğince tahsis amacı değişikliği için belediye meclis kararı alınması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 214  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A2C pafta, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20022598 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 213  İmar konuları  1  Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Haydan Mahallesi, 1087 ada 506 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 212  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağı Mahallesi sınırları içerisinde kalan tescilli yapıların koruma alanlarını kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 211  İmar konuları  1  Abdullah Özkurt'un, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi, tapunun N22b13a2 pafta, 580 ada 4 ve 5 no.lu parsellerle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 210  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 63 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,111 ve UİP-886,259 plan işlem numarasıyla kayıtlı Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itirazın, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 209  İmar konuları  1  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 8229 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili, hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 208  İmar konuları  1  Honaz Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun 3951, 3954 ve 5249 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 207  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli 102 sayılı kararı ile reddedilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarihli 490 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarihli ve 11 sayılı kararının onanması talebi ve itirazın değerlendirilmesi talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 206  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 48 sayılı kararı ile reddedilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A2D pafta, 3401 ada 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20876804 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 205  İmar konuları  1  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref ve Yenice Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan muhtelif alanlar ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 204  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 8668 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 203  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen: Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 4367 no.lu parseli kapsayan alanla ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20391525 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 202  Diğer Konular  1  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 201  Diğer Konular  1  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Amatör Sporlar için Spor Kompleksi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesiste Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 200  Diğer Konular  1  Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 199  Diğer Konular  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Salihağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 409, 838, 840 ve 842 numaralı parsellerin “Rezerv Yapı Alanı” olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devir alınması işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 198  Diğer Konular  1  Su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde: lojistik desteğin sağlanması, olay yerinde kurtarma ekiplerinin daha sıhhi bir şeklide kurtarma faaliyetlerini yürütebilmeleri, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların güvenli bir şekilde naklinin sağlanması amacıyla yüksek tavan, uzun şase panelvan alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
09-04-2021
 197  Tarifeler  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İlgili Ücretler” bölümünde belirtilen: “Kazılan Yerlerin Belediyece Eski Haline Getirilmesi İçin Malzeme ve İşçilik Ücretleri” kısmının ikinci maddesinin tamamının çıkarılarak, yerine ekte belirtilen ücretlerin 2021 yılı ücret tarifesine ikinci madde olarak eklenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2021 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .