Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 17075 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-09-2020
 442  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan (tapunun Şemikler Mahallesi), Hüseyince Tepe Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususuna ilişkin ekli listede belirtilen toplam 2,0551 hektarlık alanda, 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı yapılmasını ve kamu yararı kararı alınmak üzere dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 441  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 584 no.lu parsel ve çevresi ile Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 250 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20371016, NİP-20147243 ve UİP-20723524 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliği ile ilave revizyon imar planlarının onanmasına ilişkin, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 440  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kale Mahallesi, 786 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20215799 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun görmeyen 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 439  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddeleri gereğince: Denizli’nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerimizin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Değirmenönü Mahallesi, 1794 ada 22 no.lu (310,00 m²) parseldeki Adil Beştaş Evi “Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi” projesi kapsamında Türk Ocakları Denizli Şubesi ile Belediyemiz adına, her türlü çalışma, ortak hizmet projesi ve işbirliği konularında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 438  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Buldan ilçesi, tapunun Yalçınkaya Mahallesi, 52 ada 1 parsel üzerindeki İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/11/2001 tarih ve 10242 sayılı kararı ile tescillenen Buldan Tarakçı Konağı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden “Sosyo-kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere” Buldan Belediyesine 5 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ve protokol imzalamak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 437  Diğer Konular  2  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca: Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasındaki spor ve kültürel tesislerin görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediye Başkanlığının yetkisinde olan Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7940 ada, 1 no.lu parselde planlı Belediye Hizmet Alanının görev ve yetkisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince Belediyemize verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 436  Diğer Konular  2  Belediyemiz ve iştiraklerimiz altındaki tüm çalışanlarımız ile birlikte Denizli sınırları içinde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza yönelik mesleki yeterliliğin yaygınlaştırılması ve nitelikli iş gücünün artırılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge zorunluluğu getirilen meslekler doğrultusunda yetkilendirilmiş olan belgelendirme kuruluşlarının ekli kriterlerinin belirlenmesine ve teşvik süresince gerekli koordinasyonu sağlayarak bu kriterlere uygun kuruluşlar ile tek nokta başvuru protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 435  Mali Konular  2  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesine istinaden: 2021 yılı için “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ve “Akaryakıt Alımı” işlerinin Belediyemiz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının birleştirilerek ihale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 434  Diğer Konular  2  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin “n” bendine istinaden: Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, mesleki ve teknik eğitim konularında işbirliği yapılabilmesi için gerekli olan ayni yardımın şartlarının belirlenmesi ve yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeyinin arttırılması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 433  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan, Eumeneia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-41110 ve UİP-41111 plan işlem numaralı koruma amaçlı imar planının onanmasına ilişkin, koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 432  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, L23A20C3D-L23A20C4C-L23A20C4D-L23A25B1A-L23A25B1B paftalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,50 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 49 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu değiştirerek, söz konusu plan değişikliğine “Plan değişikliğine konu imar adalarında imar hatları değiştirilmeden sıfır DOP'la 18. madde uygulaması yapılabilir ancak imar hatlarında herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde yeniden plan değişikliğinin yapılarak belediye meclisince onaylanması zorunludur.’ plan hükmünün eklenerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 431  İmar konuları  2  Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada 119-125-179-242-246-247 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20052971 plan işlem numarasıyla kayıtlı ilave uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarihli ve 41 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 430  İmar konuları  2  Hasan Kasapoğlu'na vekaleten Selma Kısa’nın: Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada 39-40 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20897224 ve UİP-20822089 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporları ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 429  Mali Konular  2  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Kaleiçi 1. Bölge (469, 470, 471, 481, 482, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokak) Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırması Yapım İşi”ne ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2020 yılı için %20 ve 2021 yılı için %80 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 428  Diğer Konular  2  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla: İlimiz Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 7456 ada 1 parselde kayıtlı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığının 27/01/1984 tarih, 130 sayılı kararı ile tescillenen Denizli Merkez Gazi İlkokulunun restorasyonunun yapılabilmesi için hazırlanması gereken rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanmasına ilişkin Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönünde protokol yapılmasına ve düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 427  Diğer Konular  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili yapılan görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde kalan ekli paftada gösterilen Saraylar Mahallesi, 469, 470, 471, 481, 482, 486, 475, 474, 485, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokakların ekte paftada gösterilen kısmının Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırması yapılabilmesi için Belediyemiz görev ve yetki kapsamına alınmasına, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve etaplar halinde yapılacak olan Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kaleiçi Bölgesinde Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında cephe sağlıklaştırma, üst örtü ve kentsel tasarım çalışmalarının uygulamasının yapılmasına ve yapılacak harcamalarının tamamının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 426  Mali Konular  2  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan "Şirinköy Kahvehanesi Restorasyonu Yapımı" işine ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2020 yılı için %40 ve 2021 yılı için %60 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 425  Diğer Konular  2  Denizli çevre yolu üzerinde Kumkısık Kavşağından başlayarak 2.2 km. boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanlar ve yine Denizli çevre yolu üzerinde Salihağa Kavşağından Akhan yönüne 1.8 km. boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanların ekte yer alan proje 1 ve proje 2 kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda tekrar düzenlenmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 424  Diğer Konular  2  Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hisseli olan ekli listede bulunan parsellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınmasına, bedellerinin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine, satın alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 423  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale ilçesi, Gözler Mahallesi, 643 no.lu parsel üzerindeki binanın kiracısı bulunan Zemin Kat No:1, Zemin Kat No:2 ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Gözler İtfaiye Şubesi’nin bulunduğu üst kat dışındaki bölümlerin belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği Pamukkale Belediyesi adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 422  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 520 ada 1 parsel üzerindeki “Gümüşler Akçeşme Camii” altında bulunan yaklaşık 99,00 m² alanın Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesine ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 421  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Acıpayam ilçesi, tapunun Gölcük Mahallesi, 113 ada 3 parsel üzerindeki “Gölcük Kur'an Kursu" binasının Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak Acıpayam İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesine ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 420  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Çameli ilçesi, Belevi Mahallesi, 1.124,10 m² yüzölçümlü, 102 ada, 24 parsel no.lu taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Çameli Belediyesi adına tahsis edilmesine ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 419  Diğer Konular  2  4 adet tabanca ve 4 adet şarjörün sehven Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna hibe edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 294 sayılı kararının iptal edilerek: Fatih13 marka 7.65 mm. çapında 989750 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 73121336 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne: Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 85182537 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 7096732 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Jandarma Genel Komutanlığına hibe edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 418  Diğer Konular  2  TÜBİTAK tarafından yürütülen “4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı” kapsamında bilim merkezi destek başvuru sürecimizin başlatılması, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bilim merkezi kurulması ile ilgili gerekli protokollerin, sözleşmelerin ve formların imzalanması ve ilgili tüm işlemlerin yürütülebilmesi adına Denizli Büyükşehir Belediyesini temsilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 417  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyemiz arasında 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 416  Mali Konular  2  Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi Yapımı işinde kullanılmak üzere maliyetin % 40’ı olan 4.000.000,00 TL’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine konulan Çevre Kirliliğinin Giderilmesi ödeneğinden karşılanmasına ve 2020 yılı sonuna kadar kullanılmasına, kalan %60’lık kısmı olan 6.000.000,00 TL için İller Bankası A.Ş.’den kredi olarak ve 2021 yılı içerisinde kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yetkilendirilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-09-2020
 415  Mali Konular  2  Çal Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen Çal Belediyesinin 2020 yılı ek bütçe ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 414  Diğer Konular  1  Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 1. dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna 24/08/2020 tarihinden geçerli ataması yapılan Ömer Faruk Özer’in ataması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 11/09/2020 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
11-09-2020
 413  İmar konuları  1  Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 584 no.lu parsel ve çevresi ve Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 250 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 412  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı kararı ile reddedilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kale Mahallesi, 786 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20215799 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 411  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddeleri gereğince: Denizli’nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerimizin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Değirmenönü Mahallesi, 1794 ada 22 no.lu (310,00 m²) parselde “Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi” projesi kapsamında Türk Ocakları Denizli Şubesi ile Belediyemiz adına, her türlü çalışma ortak hizmet projesi ve işbirliği konularında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 410  Diğer Konular  1  Buldan Belediyesinin 26/08/2020 tarih E.2578 sayılı yazısı ile tahsisi talep edilen: mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Buldan ilçesi, tapunun Yalçınkaya Mahallesi, 52 ada 1 parsel üzerindeki İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/11/2001 tarih ve 10242 sayılı kararı ile tescillenen Tarakçı Konağı’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden “Sosyo-kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere” Buldan Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 409  Diğer Konular  1  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca: Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasındaki spor ve kültürel tesislerin görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediye Başkanlığının yetkisinde olan Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7940 ada 1 no.lu parselde planlı Belediye Hizmet Alanının görev ve yetkisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 408  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerimiz altındaki tüm çalışanlarımız ile birlikte Denizli sınırları içinde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza yönelik mesleki yeterliliğin yaygınlaştırılması ve nitelikli iş gücünün artırılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge zorunluluğu getirilen meslekler doğrultusunda yetkilendirilmiş olan belgelendirme kuruluşlarının kriterlerinin belirlenmesi ve teşvik süresince gerekli koordinasyonu sağlayarak teknokta başvuru protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 407  Mali Konular  1  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesine istinaden: 2021 yılı için “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ve “Akaryakıt Alımı” işlerinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının birleştirilerek ihale edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 406  Diğer Konular  1  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin “n” bendine istinaden: Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, mesleki ve teknik eğitim konularında işbirliği yapılabilmesi için gerekli olan ayni yardımın şartlarının belirlenmesi ve yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeyinin arttırılması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 405  İmar konuları  1  Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan, Eumeneia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-41110 ve UİP-41111 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 404  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, L23A20C3D-L23A20C4C-L23A20C4D-L23A25B1A-L23A25B1B paftalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,50 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 403  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarihli ve 41 sayılı kararıyla kabul edilen: Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada, 119-125-179-242-246-247 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20052971 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 402  İmar konuları  1  Hasan Kasapoğlu’na vekaleten Selma Kısa’nın: Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada 39-40 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 401  Diğer Konular  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili yapılan görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde kalan Saraylar Mahallesi, 469, 470, 471, 481, 482, 486, 475 Sokaklar ile 474, 485, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokakların bir kısmının Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırması yapılabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki kapsamına alınması ve etaplar halinde yapılacak olan Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kaleiçi bölgesindeki sokakların Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında: cephe sağlıklaştırma, üst örtü ve kentsel tasarım çalışmalarının uygulamasının yapılması ve bu kapsamda KDV dahil harcamaların ne kadarının yapı sahibi, ne kadarının belediyemiz bütçesinden karşılanacağı, yapı sahibince karşılanacak ise bu kısmın ödeme süresi ve şeklinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 400  Diğer Konular  1  Denizli Merkez Gazi İlkokulunun restorasyonun yapılabilmesi için hazırlanması gereken rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanmasına ilişkin Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönünde protokol yapılması ve düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 399  Mali Konular  1  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Kaleiçi 1. Bölge (469, 470, 471, 481, 482, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokak) üst örtü projesi ve cephe sağlıklaştırması yapım işine ait ödenek dilimlerinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 398  Mali Konular  1  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Şirinköy Kahvehanesi Restorasyonu Yapımı İşi”ne ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2020 yılı için %40 ve 2021 yılı için %60 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 397  Diğer Konular  1  Denizli çevre yolu üzerinde Kumkısık Kavşağından başlayarak 2.2 km boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanlar ve yine Denizli çevre yolu üzerinde Salihağa Kavşağından Akhan yönüne 1.8 km boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanların Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda tekrar düzenlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 396  Diğer Konular  1  Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hisseli olan ekli listede bulunan parsellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması, bedellerin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine, satın alma işlemi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 395  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale ilçesi, Gözler Mahallesi, 643 no.lu parsel üzerindeki binanın: zemin kat 1, zemin kat 2 ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Gözler İtfaiye Şubesinin bulunduğu üst kat dışındaki bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği Pamukkale Belediyesi adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 394  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 520 ada 1 parsel üzerindeki “Gümüşler Akçeşme Camii” altında bulunan yaklaşık 99,00 m² alanın Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 393  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Acıpayam ilçesi, tapunun Gölcük Mahallesi, 113 ada 3 parsel üzerindeki “Gölcük Kur'an Kursu” binasının Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yılığına bedelsiz olarak Acıpayam İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 392  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Çameli ilçesi, Belevi Mahallesi, 1.124,10 m² yüzölçümlü 102 ada 24 parsel no.lu taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Çameli Belediyesi adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 391  Diğer Konular  1  4 adet tabanca ve 4 adet şarjörün sehven Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna hibe edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 294 sayılı kararının iptal edilerek, Fatih13 marka 7.65 mm. çapında 989750 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 73121336 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne, Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 85182537 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 7096732 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Jandarma Genel Komutanlığına hibe edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 390  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde TÜBİTAK destekli bir bilim merkezi kurulması için TÜBİTAK tarafından yürütülen “4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı” kapsamında bilim merkezi destek başvuru sürecimizin başlatılması, bilim merkezi kurulması ile ilgili gerekli protokollerin ve formların imzalanması ve ilgili tüm işlemlerin yürütülebilmesi adına Belediyemizi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 389  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyemiz arasında, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili: bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 388  Mali Konular  1  Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi Yapımı İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-09-2020
 387  Mali Konular  1  Çal Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen Çal Belediyesi 2020 yılı ek bütçe kararlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine göre görüşülmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2020 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .